Zarządzając nieruchomością zapewniamy:

 

Obsługę eksploatacyjną:

 • Przejęcie nieruchomości oraz dokumentacji eksploatacyjnej, technicznej i finansowej od poprzedniego zarządcy/administratora,
 • Przygotowanie i negocjowanie z gestorami mediów i innymi kontrahentami umów na usługi związane z utrzymaniem nieruchomości,
 • Nadzór nad właściwym utrzymaniem porządku i czystości na terenie nieruchomości wspólnej,
 • Reprezentowanie ogółu właścicieli w sprawach dotyczących Wspólnoty Mieszkaniowej przed Sądami, organami administracji rządowej i samorządowej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
 • Przygotowanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • Prowadzenie windykacji należnych od właścicieli lokali wpłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

Obsługę techniczną:

 • Nadzór nad firmami świadczącymi usługi w zakresie bieżącej konserwacji urządzeń technicznych umożliwiających właścicielom lokali korzystanie z centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody, gazu, dźwigów osobowych, energii elektrycznej oraz innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej,
 • Organizowanie usług POGOTOWIA MIESZKANIOWEGO,
 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • Organizowanie wykonania okresowych przeglądów technicznych nieruchomości zgodnie z wymogami wynikającymi z Ustawy Prawo Budowlane,
 • Analiza potrzeb remontowych i inwestycyjnych, wskazywanie niezbędnych działań w tym zakresie,
 • Zbieranie ofert od wykonawców robót budowlanych, uczestniczenie w negocjowaniu cen i warunków umów, nadzór na robotami budowlanymi w tym uczestniczenie w odbiorach końcowych robót.

Obsługę rachunkowo - księgową:

 • Prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i uchwałą wspólnoty mieszkaniowej,
 • Bieżąca analiza przychodów i kosztów utrzymania nieruchomości,
 • Prowadzenie rachunku bankowego dla Wspólnoty Mieszkaniowej i dokonywanie rozliczeń przez rachunek bankowy,
 • Przygotowanie naliczeń finansowych na podstawie uchwał właścicieli lokali,
 • Rozliczanie kosztów zarządu, remontów oraz mediów na nieruchomości,
 • Przygotowanie dokumentacji finansowej dla Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej w zakresie rocznego sprawozdania finansowego.
Bieżącą obsługę prawną przez radcę prawnego...

Stawka za zarządzanie i administrowanie nieruchomością wspólną negocjowana jest w każdym przypadku indywidualnie.

 

Profesjonalizm, rzetelność oraz pełne zaangażowanie naszego zespołu w wykonywane obowiązki gwarantuje najwyższą jakość świadczonych przez nas usług na rzecz właścicieli.